Software


Korpusové materiály


Texty ke stažení

Koncepce rozvoje Ústavu Českého národního korpusu v období 2013-2015 (PDF)
Koncepce rozvoje Ústavu Českého národního korpusu v období 2016-2019 (PDF)

Autoři (abecedně):


Václav Cvrček

bibliografie     kontakt

Kodifikační praxe (PDF)
Koncept minimální intervence (PDF)
Možnosti a meze korpusové lingvistiky (PDF)
Spisovnost a její zdroje (PDF)
Teorie jazykové kultury po roce 1945 - resumé (PDF)
Za ještě tvrdší kodifikační diktát? (PDF)


František Čermák

bibliografie     kontakt

Abstract NounsCollocations: Their Nature in a Parallel English-Czech Corpus (RTF)
Combination, Collocation and Multi-Word Units (RTF)
Dvoujazyčný slovník a korpus: některé poznámky (RTF)
Ferdinand de Saussure and the PragueLinguistic Structuralism (RTF)
Functional System and Evaluation (RTF)
Index a indexálnost v jazyce: některé poznámky (RTF)
InterCorp: A Contribution to Interlinguistics (DOC)
InterCorp: jeho povaha a možnosti (DOC)
Korpus, informace a lingvistika(RTF)
Korpusová lingvistika: stručný historický přehled(RTF)
Korpusy včera, dnes a zítra (DOC)
Language Corpora: The Czech Case (RTF)
Linguistic Units and Text Entities:Theory and Practice (RTF)
Linguistics, Corpora and Information (RTF)
Mezinárodní jazyky. In U. Eco, Hledání dokonalého jazyka v evropské kultuře (RTF)
Minor Languages in Today's Europe: The Czech Case (RTF)
Obecná a spisovná čeština: Poměr, funkce a metodologie (RTF)
Obecná čeština: je součástí české diglosie? (RTF)
Onomaziologické systémy u propozic a proverbií (RTF)
Paremiological Minimum of Czech: The Corpus Evidence (RTF)
Povaha a souvislosti některých univerzálií v sémantice a morfologii (RTF)
Povaha univerzálního vefrazeologii a idiomatice (RTF)
Pragmatics of Proverbs: Basic Types of Evaluation (DOC)
Prague School of Linguistics Today (RTF)
Prescriptivism, Variabilityand  Stability (RTF)
Profusion or Lack of Functions? (DOC)
Propoziční frazémy a idiomy v češtině (RTF)
Sémiotika slovníku (RTF)
Slovník a korpus (RTF)
Somatic Idioms Revisited (RTF)
Some of Current Problems of Corpus and Computational Linguistics or Fifteen Commandments and General Truths (DOC)
Spoken Corpora Design Revisited (DOC)
Substance of Idioms: PerennialProblems, Lack of Data or Theory? (RTF)
Synchrony and Diachrony Revisited: Was R. Jakobson and the Prague Circle Right in Their Criticism of de Saussure? (RTF)
Syntagmatika slovníku: typy lexikálních kombinací (RTF)
Text Introducers of Proverbs and Other Idioms (DOC)
The case of InterCorp, a multilingual parallel corpus (DOC)
The Case of The Czech National Corpus: Its Design and Development (DOC)
Today's Corpus Linguistics: SomeOpen Questions (RTF)
Usage of Proverbs in Today's CzechLanguage: What the Czech National Corpus Seems to Suggest (RTF)
Verbální frazémy s komponentem být v češtině (RTF)


Marie Kopřivová

bibliografie     kontakt

All that glitters on the newspapers is not proverb (RTF)
Český národní korpus na přelomu tisíciletí (RTF)
Die frequentiertesten Adjektive im Tschechischen Nationalen Korpus (RTF)
Jistotní modalita při vyjadřování vlastního mínění (MS Word)
Morfematický slovník slovenčiny - recenze (RTF)
Některé lingvistické problémy lemmatizace v češtině (v ruštině, PDF)
Slang a textový korpus (MS Word)
Srovnání užívání některých adjektivních koncovek v psaném a mluveném jazyce (MS Word)
Valence českých adjektiv s prepozicemi při a kvůli (MS Word)
Valence některých českých adjektiv a velikost korpusu (RTF)
Valence některých českých adjektiv a velikost korpusu II. (MS Word)
Využití korpusu při zpracování frazeologie ve výkladovém slovníku (MS Word)
Vznikají v češtině nové frazémy? (MS Word)


Renata Novotná

Czech preposition na and its English Equivalents (PDF)
Kumulace předložek v textu (PDF)
Treatment of Complex Prepositions in Czech and English Dictionaries (PDF)


Věra Schmiedtová

bibliografie     kontakt


A small dictionary of life under communist totalitarian rule (MS Word)
Hodnotící prostředky v totalitním jazyce v období 1948-1986 v bývalém Československu (MS Word)
Knižní a mluvené jazykové prvky v Babičce Boženy Němcové + přílohy (MS Word)
Obecná čeština v korpusu ORAL2006 (MS Word)
Nadávky a kletby v dílech Karla Čapka, Bohumila Hrabala a v korpusu ORAL2008 (MS Word)
Neil Bermel: Register variation and language standards in Czech - recenze (MS Word)
Srovnání kolokací totalitního jazyka v bývalém Československu s jazykem současným (MS Word)
The Color Spectrum in Language: The case of Czech (MS Word)
The Czech National Corpus Project: Its Structure and Use (MS Word)
The Czech National Corpus (RTF)
Theory of language culture and the current language situation in the Czech Republic (MS Word) 
Totalitní jazyk v bývalém Československu (1948-1989) (MS Word)
What did the totalitarian language in the former socialistic Czechoslovakia look like? (MS Word)


Michal Šulc

Jestliže a sestry její - Obraz jedné spojky v korpusu SYN2000 ( MS Word)
Korpus chorvatského jazyka HNK (RTF)
Korpus slovinského jazyka FIDA (RTF)
Korpusy polského jazyka (RTF)
Retrográdní slovník slovinského jazyka - recenze (RTF)
Slovar slovenskih homonimov. Na podlagi gesel Slovarja slovenskega knjižnega jezika. - recenze (RTF)
Tematická reprezentativnost korpusů(MS Word)
Začínáme s Bonitem 2(PDF)
Životná koncovka -a v akuzativusinguláru neživotných maskulin + příloha(MS Word)